Kvalifikacijos tobulinimas

VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETAI žiūrėti čia 

Kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo dokumentai:

Visagino švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų  mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimui, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas   1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 6a priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas, 10 priedas, 11 priedas, 12 priedas

Įsakymas dėl programų vertinimo komisijos sudarymo

Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

         2022 metai

         Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos

Lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa pradedantiesiems „Pirmas žingsnis”

Lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa „Aš noriu kalbėti lietuviškai” (pagal valstybinės kalbos mokėjimo I kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai

Individuali pažanga, pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas mokinių asmenybės brandai

         Kvalifikacijos tobulinimo programos

„Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?”

Psichologinis smurtas darbe. Streso valdymo būdai.

Metodinių renginių ciklas „Miklūs pirštukai”

Metodinė konferencija „Muzikinio ugdymo aktualijos”

Pianistų forumas „Gedimino Kalino, Vitalijaus Neugasimovo ir Tomo Juzeliūno muzika vaikams. Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos įtaka jaunojo pianisto ugdymui

Pamokų apie žodinės istorijos rinkimą, užrašymą, etiką organizavimo metodika

Mokytojo įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir individualiai pažangai, pasiekimų vertinimui bei mokinių įsivertinimui

Kūrinių interpretacijos ir techninių problemų sprendimo būdai fortepijono pamokoje

Pamokų apie žodinės istorijos rinkimą, užrašymą, etiką organizavimo metodika

2020 m. II pusmetis

2020 m. I pusmetis

2019 m. II pusmetis

2019 m. I pusmetis

2018 m.  II pusmetis

2018 m. I pusmetis

Teikiame Visagino savivaldybės mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (toliau – asmenys) ir (ar) mokykloms informacinę, konsultacinę kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kviečiame dalyvauti ir kitų savivaldybių pedagogus.

Informacija apie kvalifikacijos tobulinimo renginius skelbiama VŠPT mėnesio renginių planuose. Renginių planai

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokami. Renginių kainos čia.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka


Visais klausimais, susijusiais su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, prašome kreiptis į metodininkę Laimą Šamatavienę el. paštu laima.samataviene@www.visaginospt.lt arba tel. 8 386 60099 arba laikinai einančią direktoriaus pareigas Astą Bauraitę el. p. info@vspt.lt tel. 8 386 60099.


Kvalifikacijos tobulinimo formos https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/formos/


Dokumentai:

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa.   

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.DĖL MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINĮ IR PAŽYMĖJIMĄ
Informuojame, kad už kvalifikacijos tobulinimo renginio, vykusio Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, pažymėjimą, pažymą ar renginį galima sumokėti tik banko pavedimu. Banko pavedimu įmokas kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai gali mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:
Gavėjo informacija:
1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
4. Gavėjo banko kodas – 73000;
5. Gavėjo kodas – 300665693;
6. Mokėjimo paskirtis –nurodyti kvalifikacijos tobulinimo renginio datą ir nuorodą „seminaro pažymėjimas“, kliento vardą, pavardę (pvz., 2021-01-14 seminaro pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).
Seminaro dalyvis, atvykęs į seminarą, registracijos metu metodininkei pateikia mokėjimą įrodantį dokumentą (įmokos kvitą ar išspausdintą banko pavedimą, jeigu mokėjo internetu). Už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą sumokėti grynaisiais pinigais dalyvio registracijos į seminarą metu nebus galima.


Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų el. p. info@vspt.lt 

Puslapis atnaujintas 2022-01-28