Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo dokumentai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Visagino švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų  mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimui, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas


Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2020 m. II pusmetis

2020 m. I pusmetis


 

Teikiame Visagino savivaldybės mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (toliau – asmenys) ir (ar) mokykloms informacinę, konsultacinę kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kviečiame dalyvauti ir kitų savivaldybių pedagogus.

Informacija apie kvalifikacijos tobulinimo renginius skelbiama VŠPT mėnesio renginių planuose. Renginių planai

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokami.Renginių kainos čia.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka


Visais klausimais, susijusiais su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, prašome kreiptis į metodininkę Nataliją Levickają el. paštu natalija.levickaja@www.visaginospt.lt arba tel. 8 386 60099 arba direktorę Dalę Gasiniauskienę dale.gasiniauskiene@www.visaginospt.lt, tel. 8 386 60099.


Susipažinkite su mūsų siūlomomis neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programomis. Pasiūla čia


Kvalifikacijos tobulinimo formos https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/formos/


Dokumentai:

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa.   

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.


Kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo dokumentai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas


 

Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2019 m. II pusmetis

2019 m. I pusmetis

2017 m. II p. pasiūla


NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINACINĖ TARYBA
 Rimvyda ARDAMAKOVAITĖ – „Verdenės” gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, mokytoja lavinamosiose klasėse, VŠPT psichologė;
Asta BAURAITĖ – „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, tarybos pirmininkė;
Monika GUTĖ – VŠPT metodininkė, tarybos sekretorė;
Asta MAČĖNIENĖ – „Žiburio“ pagrindinės mokyklos informacijos centro vedėja;
Dalia NEKLIUDOVA – vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis” logopedė metodininkė, VŠPT specialioji pedagogė, logopedė metodininkė;
Danguolė SAVIČIENĖ – „Verdenės” gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė;
Nadėžda VETOCHINA – lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis” (Vaikystės pedagogikos centro) auklėtoja metodininkė.


DĖL MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINĮ IR PAŽYMĖJIMĄ
Informuojame, kad už kvalifikacijos tobulinimo renginio, vykusio Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, pažymėjimą, pažymą ar renginį galima sumokėti tik banko pavedimu. Banko pavedimu įmokas kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai gali mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:
Gavėjo informacija:
1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
4. Gavėjo banko kodas – 73000;
5. Gavėjo kodas – 300665693;
6. Mokėjimo paskirtis –nurodyti kvalifikacijos tobulinimo renginio datą ir nuorodą „seminaro pažymėjimas“, kliento vardą, pavardę (pvz., 2011-01-14 seminaro pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).
Seminaro dalyvis, atvykęs į seminarą, registracijos metu metodininkei pateikia mokėjimą įrodantį dokumentą (įmokos kvitą ar išspausdintą banko pavedimą, jeigu mokėjo internetu). Už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą sumokėti grynaisiais pinigais dalyvio registracijos į seminarą metu nebus galima.


ĮTEIKTAS 8000-ASIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAS
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre mokytojai nuolat tobulina kvalifikaciją. 2012 m. metais įvyko 45 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 1427 klausytojai. Mokytojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, dalinosi gerąja darbo patirtimi, aptarė aktualius švietimo bendruomenės klausimus. Džiaugiamės, kad 2012 metus Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras palydėjo įteikdamas 8000-ąjį kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Jis įteiktas Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos technologijų vyresniajam mokytojui Rimantui Malinauskui.


2008-11-14 MKC direktoriaus įsakymu Nr.V-72 (1.3) akredituota VPMMMC institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programa „Microsoft Photo Story programa ugdymo procese“ (akreditacijos numeris 301090611383).


Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@www.visaginospt.lt arba [contact-form-7 404 "Not Found"]


Puslapis atnaujintas 2019-09-11