Kvalifikacijos tobulinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) 2023–2025 METŲ PRIORITETINIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRIČIŲ PATVIRTINIMO žiūrėti čia

Visagino švietimo pagalbos tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo dokumentai:

Visagino švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Programos paraiška

Renginio paraiška

Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos sudarymo

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS

Programų paieška atvirojoje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos programos

   1. Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas 2021-06-30 įsakymu Nr. VK-365 patvirtinta iki 2024-06-29 (kodas 213002687).
   2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas 2021-09-22 įsakymu Nr. VK-548 patvirtinta iki 2024-09-21 (kodas: 211000926).
   3. Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams  2021-12-06 įsakymu Nr. VK-717 patvirtinta iki 2024-12-05 (kodas 211001254).
   4. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir į(si)vertinimo praktika pamokoje 2021-12-22 įsakymu Nr. VK-738 patvirtinta iki 2024-12-21 (kodas 211001272).
   5. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme 2022-02-02 įsakymu Nr. VK-63 patvirtinta iki 2025-02-01 (kodas 211001302).
   6. Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą? 2022-03-16 įsakymu Nr. VK-144 patvirtinta iki 2025-03-15 (kodas 213003081).
   7. Mokinio ir mokyklos pažanga: siekis, stebėjimas, pagrindimas, pokyčio matavimas 2022-07-22 įsakymu Nr. VK-540 patvirtinta iki 2024-07-21 (kodas 213003248).
   8. Gabių (didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių atpažinimas ir ugdymas (pradinėse klasėse / 5–10 klasių lietuvių kalbos / matematikos / gamtos mokslų pamokose) 2022-07-28 įsakymu Nr. VK-546 patvirtinta iki 2025-07-27 (kodas 213003251).

Visagino švietimo pagalbos tarnybos Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos

                2024 metai

 1. „Ankstyvojo meninio ugdymo aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (43 ak. val.). Įregistruota Neformaliojo švietimo programų registre 2024 m vasario 29 d. Identifikacinis programos kodas 515098. Programos kodas 213004177.
 2.  „Psichologiniai ir socialiniai iššūkiai įtraukioje mokykloje“ 42 ak. val.). Įregistruota Neformaliojo švietimo programų registre 2024 m sausio 11 d. Identifikacinis programos kodas 513667. Programos kodas 214000026.

2024  metai Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

 1. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa „Lietuvių kalba mano gyvenime” (90 val.).  Akredituota 2024-03-01. Indentifikacinis kodas: 515463; Kodas: 221001079.
 2.   Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa „Lietuvos konstitucinės sistemos principai ir vertybės” (60 val.).  Akredituota 2024-03-01. Indentifikacinis kodas: 515462; Kodas: 221001078

2023 metai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

   1. Įtraukusis ugdymas-vertybė ir iššūkis bendruomenei (40 ak. val.) Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre data 2023 m. gruodžio 26 d. Identifikacinis programos kodas 513390. Programos kodas 212000021.
   2. „Edukacinis ciklas „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą“ kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę – fortepijono kūrinių interpretavimas“ (40 ak. val.). Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre data 2023 m. spalio 31 d., Identifikacinis programos kodas 512591. Programos kodas 213003963.
   3. „Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje-darželyje” (42 val.). Akredituota 2023-02-08. Indentifikacinis kodas: 467789; Kodas: 212000016.
   4. XXI a. muzikos ir meno mokyklų aktualijos, iššūkiai ir galimybės (43 ak. val.) Akredituota 2023-03-14. Indentifikacinis kodas: 478171; Kodas: 213003633.                                                                                           2023 metai Neformaliojo suaugusiųjųšvietimo programos
   1. Lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa pradedantiesiems „Pirmas žingsnis”. Akredituota 2022-05-05. Indentifikacinis kodas: 397139; Kodas: 221000803
   2. Lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa „Aš noriu kalbėti lietuviškai” (pagal valstybinės kalbos mokėjimo I kvalifikacinės kategorijos reikalavimus. Akredituota 2022-09-01. Indentifikacinis kodas: 376246; Kodas: 221000754. 

                2022 metai Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

   1. „Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai“ (40 ak. val.) Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre data 2022-02-17. Identifikavimo kodas 376029. Programos kodas 214000016

2022 metai Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiai

   1. „Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?”.
   2. Psichologinis smurtas darbe. Streso valdymo būdai.
   3. Metodinių renginių ciklas „Miklūs pirštukai”.
   4. Metodinė konferencija „Muzikinio ugdymo aktualijos”.
   5. Pianistų forumas „Gedimino Kalino, Vitalijaus Neugasimovo ir Tomo Juzeliūno muzika vaikams. Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos įtaka jaunojo pianisto ugdymui.
   6. Pamokų apie žodinės istorijos rinkimą, užrašymą, etiką organizavimo metodika.
   7. Mokytojo įgalinantis vadovavimas mokymuisi ir individualiai pažangai, pasiekimų vertinimui bei mokinių įsivertinimui.
   8. Kūrinių interpretacijos ir techninių problemų sprendimo būdai fortepijono pamokoje.
   9. Pamokų apie žodinės istorijos rinkimą, užrašymą, etiką organizavimo metodika.
   10. Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo ypatumai.
   11. Individuali pažanga, pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas mokinių asmenybės brandai.   

                2021 metai

   1. ,,Individuali pažanga, pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas mokinių asmenybės brandai“  (40 ak. val.) Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre data 2021-10-14. Identifikavimo kodas 374302. Programos kodas 213002766
   2. ,,Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40 ak. val.). Programos kodas  213002766
   3. „Fortepijono kūrinių interpretavimas iš Edukacinio ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą“ – kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę“  (43,5 ak. val.). Programos įregistravimo Neformaliojo švietimo programų registre data 2021-06-22. Identifikavimo kodas 352914. Programos kodas 213002679
     1. Visagino švietimo pagalbos tarnybos Kvalifikacijos tobulinimo programos

2020 m. II pusmetis

2020 m. I pusmetis

2019 m. II pusmetis

2019 m. I pusmetis

Teikiame Visagino savivaldybės mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (toliau – asmenys) ir (ar) mokykloms informacinę, konsultacinę kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kviečiame dalyvauti ir kitų savivaldybių pedagogus.

Informacija apie kvalifikacijos tobulinimo renginius skelbiama VŠPT mėnesio renginių planuose. Renginių planai

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokami. Renginių kainos čia.


Visais klausimais, susijusiais su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, prašome kreiptis į metodininkę Ievą Gudienę el. paštu ieva.gudiene@visaginospt.lt arba tel. 8 386 60099 arba direktorę Eleonorą Dutkevičienę el. p. eleonora.dutkeviciene@visaginospt.lt tel. 8 386 60099.


Kvalifikacijos tobulinimo formos https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/formos/


Dokumentai:

  1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija
  2. Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai
  3. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
  4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“
  5. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
  6. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis
  7. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa
  8. Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas
  9. Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa.   
  10. Pedagoginių-psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.


DĖL MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINĮ IR PAŽYMĖJIMĄ
Informuojame, kad už kvalifikacijos tobulinimo renginio, vykusio Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, pažymėjimą, pažymą ar renginį galima sumokėti tik banko pavedimu. Banko pavedimu įmokas kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai gali mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:
Gavėjo informacija:
1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
4. Gavėjo banko kodas – 73000;
5. Gavėjo kodas – 300665693;
6. Mokėjimo paskirtis –nurodyti kvalifikacijos tobulinimo renginio datą ir nuorodą „seminaro pažymėjimas“, kliento vardą, pavardę (pvz., 2024-01-14 seminaro pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).
Seminaro dalyvis, atvykęs į seminarą, registracijosmetu metodininkei pateikia mokėjimą įrodantį dokumentą (įmokos kvitą ar išspausdintą banko pavedimą, jeigu mokėjo internetu). Už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą sumokėti grynaisiais pinigais dalyvio registracijos į seminarą metu nebus galima.


Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų el. p. info@vspt.lt