Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Metodinė veikla – mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir metodinei veiklai tobulinti keičiantis darbo patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba – prie Visagino švietimo pagalbos tarnybos veikianti metodinių tarybų, metodinių būrelių pirmininkų ir ekspertų grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus ir padedanti koordinuoti metodinių būrelių veiklą.

Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos planas 2022 m.

Visagino savivaldybės mokytojų metodinis būrelis – prie Visagino švietimo pagalbos tarnybos veikianti mokytojų grupė, sudaryta iš įvairių švietimo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų vykdanti dalyko(ų) ar ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą, inicijuojanti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINIO BŪRELIO PLANAS 2022 M.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2022 M.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ LIETUVIŲ KALBOS METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2022 M.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ METODINIO BŪRELIO PLANAS 2022 METAMS

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2022 M.

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2022 M.

   

NAUJA! 

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA) K ą   r e i k i a  ž i n o t i ?

Kompetencijos ir Vaiko raidos aprašai
Priešmokyklinio ugdymo programos projektas
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų projektai
Vidurinio ugdymo programų projektai

          DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS METODINĘ VEIKLĄ:

            Nauja!  Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatai

            1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas

            Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nuostatai

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nominantai >>>  https://www.visaginospt.lt/visagino-savivaldybes-mokytojas/

PAGALBA TĖVAMS

Tėvų linija“ – nemokamos konsultacijos įvairiais vaikų auklėjimo klausimais

Draugiškas internetas“ – informacija apie saugų vaikų naudojimąsi internetu

Visagino miesto mokyklų metodinės tarybos interneto svetainė


Puslapis atnaujintas 2022-01-04