METODINĖ VEIKLA

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

METODINĖ MEDŽIAGA

PAGALBA MOKYTOJUI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) 2023–2025 METŲ PRIORITETINIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRIČIŲ PATVIRTINIMO žiūrėti čia

Metodinė veikla – mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir metodinei veiklai tobulinti keičiantis darbo patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Visagino savivaldybės mokyklų metodinė taryba – prie Visagino švietimo pagalbos tarnybos veikianti metodinių tarybų, metodinių būrelių pirmininkų ir ekspertų grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus ir padedanti koordinuoti metodinių būrelių veiklą.

Visagino savivaldybės mokytojų metodinis būrelis – prie Visagino švietimo pagalbos tarnybos veikianti mokytojų grupė, sudaryta iš įvairių švietimo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų vykdanti dalyko(ų) ar ugdymo srities ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą, inicijuojanti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas.

Metodinės tarybos ir metodinių būrelių dokumentai: veiklos planai metams, veiklos ataskaitos, posėdžių protokolai.

Metodinės veiklos formos: pamokos/veiklos stebėjimas ir aptarimas, patyrusio mokytojo konsultacijos, seminarai, mokslinės, praktinės bei metodinės konferencijos, metodinės dienos, konkursai, pedagoginių idėjų mugės, kūrybinės grupės, naujovių apžvalga, anotacijų, publikacijų, rekomendacijų rengimas, metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių rengimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, apskritojo stalo diskusijos, kolegų mokymas, stažuotes ir kt.

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS IR FUNKCIJOS:

   • koordinuoti MB veiklą, telkiant mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus profesinei kompetencijai ugdyti;
   • pasiruošti ugdymo programų atnaujinimo įgyvendinimui;
   • analizuoti savivaldybės mokyklų mokytojų profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimosi poreikį ir mokymus pagal atnaujintų ugdymo turinio programų reikalavimus;
   • skleisti profesinės sėkmės pavyzdžius dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas;
   • nustatyti metodinės veiklos prioritetus;
   • inicijuoti naujų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir įgyvendinimą;
   • parengti ir vykdyti MMT metinį veiklos planą;
   • parengti metų veiklos ataskaitą;
   • dalyvauti MMT posėdžiuose, vykdyti priimtus nutarimus, laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS KRYPTYS IR FUNKCIJOS:

   • parengti ir vykdyti MB metinį veiklos planą;
   • nagrinėti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos specialistų darbo patirties sklaidą mokyklose, savivaldybėje, regione ir šalyje;
   • prireikus vertinti mokyklų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo (-si) priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoti bei koordinuoti jų sklaidą;
   • prireikus dalyvauti vertinant mokyklų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų praktinę veiklą
   • prireikus teikti rekomendacijas mokytojams, siekiant įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas
   • skatinti švietimo bendruomenės poreikius atliepiančių kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų rengimą;
   • teikti siūlymus MMT, Tarnybai, mokykloms, mokytojų asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo pagalbos įstaigoms ir kt.;
   •  parengti metų veiklos ataskaitą;
   • dalyvauti Savivaldybės olimpiadų, konkursų, kitų renginių ir švenčių organizavime, rengti nuostatus, užduotis, dalyvauti komisijos / ų darbe;
   • dalyvauti MB posėdžiuose, vykdyti priimtus nutarimus, laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS METODINĘ VEIKLĄ:

2022-04-26 | Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatai 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas

 2021-08-26 | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka

          2023 M. VEIKLOS PLANAI:

                   Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos planas

          2022 M. VEIKLOS PLANAI:

               2022-06-30  | Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apklausos rezultatų ataskaita

 

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nuostatai

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nominantai >>>  https://www.visaginospt.lt/visagino-savivaldybes-mokytojas/

PAGALBA TĖVAMS

Tėvų linija“ – nemokamos konsultacijos įvairiais vaikų ugdymo klausimais

Draugiškas internetas“ – informacija apie saugų vaikų naudojimąsi internetu


Puslapis atnaujintas 2023-03-07