METODINĖ VEIKLA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) 2023–2025 METŲ PRIORITETINIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRIČIŲ PATVIRTINIMO žiūrėti čia

Savivaldybės mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių metodinė veikla – mokytojų ar kitų švietimo pagalbos specialistų veikla, vienijanti ugdymo srities / dalyko pedagogus kvalifikacijai ir profesinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja darbo patirtimi, metodine ir dalykine informacija. Metodinė veikla savanoriška, patys pedagogai pasirenka jos turinį, formas ir būdus. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinė veikla orientuota į kūrybiškumą ir atsakingumą.

Savivaldybės mokyklų metodinė taryba – Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų metodinių tarybų pirmininkų ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui grupė, nustatanti metodinės veiklos prioritetus, organizuojanti ir koordinuojanti Savivaldybės mokytojų metodinės tarybos ir metodinių būrelių veiklą.

Savivaldybės mokyklų mokytojų metodinis būrelis – Savivaldybės mokyklų deleguotų mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų grupė, kuri bendradarbiaudama su mokytojais analizuoja, skleidžia dalyko ar ugdomos srities turinio, metodikos naujoves, gerąją patirtį Savivaldybėje ir už jos ribų.

Rekomenduojamos metodinės veiklos formos: kursai, seminaras, paskaita, paroda, konferencija, stažuotė (ilgalaikė ar trumpalaikė),  edukacinė išvyka-seminaras, atvira pamoka / veikla konsultacija,  metodinė diena,  metodinė valanda,  praktikumas,  supervizija, atvejo analizės grupė,  mini mokymai,  informacinis renginys,  kūrybinės dirbtuvės,  posėdžiai, susirinkimai,  praktinės patirties sklaidos renginys,  meistriškumo pamoka,  nuotolinis mokymasis,  kolegialus mokymasis,  forumas,  profesinės veiklos tyrimas,  apskrito stalo diskusija,  refleksija.

Savivaldybės mokyklų metodinės tarybos / metodinių būrelių veiklos funkcijos:

   • nustatyti metodinės tarybos / metodinio būrelio veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius, priemones jų įgyvendinimui;
   • inicijuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, veiklos formų įvairovę, nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą, inicijuoti naujų kvalifikacijos tobulinimo programų / renginių rengimą;
   • organizuoti metodinės tarybos / metodinių būrelių veiklą: posėdžius (mažiausiai du kartus per metus), renginius (atviras pamokas, parengtų metodinių darbų, priemonių pristatymą ir kita);
   • skleisti profesinės sėkmės pavyzdžius dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas;
   • dalyvauti Savivaldybės etapo olimpiadų, konkursų, kitų renginių ir švenčių organizavime, rengti nuostatus, užduotis, dalyvauti komisijos / ų darbe.
   • Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininko funkcijos:
   • inicijuoti ir koordinuoti efektyvią Savivaldybės metodinės tarybos / metodinių būrelių metodinę veiklą, informuoti apie Savivaldybės mokyklų metodinės tarybos  / metodinio būrelio veiklą Tarnybos direktorių;
   • konsultuoti metodinės veiklos klausimais;
   • organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams;
   • skleisti pedagoginių darbuotojų ir bendruomenių veiklos naujoves, gerąją patirtį;
   • fiksuoti metodinės veiklos renginius Tarnybos mėnesio renginių plane;
   • inicijuoti / organizuoti metodinių darbų, mokymo ir mokymosi priemonių sklaidą.

DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS METODINĘ VEIKLĄ:

2023-10-06 | VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS IR METODINIŲ BŪRELIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI  1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas

                   Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos veiklos planas 2023 m.

  •  VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS APKLAUSŲ-TYRIMŲ ATASKAITOS       

2023-04-25  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas. Visagino savivaldybės mokyklų mokytojų dalyvavimas projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

2023-05-10 | Informacinė medžiaga. Pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias programas Visagino savivaldybėje (Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimų rezultatai).

2023-05-08  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui ir įgyvendinimui Visagino ugdymo įstaigose (pakartotinis)

2023-01-23  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas „Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų atnaujintos priešmokyklinio ugdymo  programos įgyvendinimas”

2022-11-15  |  UTA: pasiekimai ir problemos Visagine

2022-10-26  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui ir įgyvendinimui Visagino ugdymo įstaigose

          2022-06-30  | Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apklausos rezultatų ataskaita

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nuostatai

Apdovanojimo Visagino savivaldybės Mokytojas nominantai >>>  https://www.visaginospt.lt/visagino-savivaldybes-mokytojas/

Edukacinės patirties bankas

Puslapis atnaujintas 2024-03-20