Ugdymo turinio atnaujinimas

2023 – 2025metų prioritetinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritys:
 skaitmeninių kompetencijų stiprinimas;
 kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas;
 pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas;
 ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas;
 lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas.

 

 

Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos Visagino savivaldybėje

Visagino savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Visagino savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais veiksmų planas

Situacijos analizė Visagino savivaldybėje

Ugdymo turinio atnaujinimo aktualijos Visagino švietimo pagalbos tarnyboje

Visagino švietimo pagalbos tarnybos atnaujinto ugdymo turinio atnaujinimo ir įgyvendinimo veiksmų planas

Visagino švietimo pagalbos tarnybos atnaujinto ugdymo turinio Visagino ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimo planas 2022-2023 m.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komunikacijos ir partnerysčių planas

Visagino švietimo pagalbos tarnybos apklausų-tyrimų ataskaitos

2023-04-25  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas. Visagino savivaldybės mokyklų mokytojų dalyvavimas projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

2023-05-10 | Informacinė medžiaga. Pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias programas Visagino savivaldybėje (Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimų rezultatai).

2023-05-08  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui ir įgyvendinimui Visagino ugdymo įstaigose (pakartotinis)

2023-01-23  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas „Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų atnaujintos priešmokyklinio ugdymo  programos įgyvendinimas”

2022-10-26  |  Visagino švietimo pagalbos tarnybos tyrimas dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimui ir įgyvendinimui Visagino ugdymo įstaigose

                     2022-11-15  |  UTA: pasiekimai ir problemos Visagine

2023-06-27  |  Konferencijos „Ugdymo turinio atnaujinimas: ieškojimai ir atradimai” (2023-05-25) pranešimai:

 1. J. Mackevičienė. Mokymasis tyrinėjant matematikos pamokose.

2. D. Nekliudova. Atnaujintų BU programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

3. D. Remeikienė. Priešmokyklinio ugdymo aktualijos.

4. D. Savičienė. Tyrinėjimu grįsto ugdymo patirtis gamtamokslinėse pamokose pagal atnaujintas BU programas.

5. E. Dutkevičienė. UTA Visagine Ne revoliucija, o evoliucija.

6. I. Rokickaitė. Pasirengimas UTA Visagino savivaldybėjeR. Andriulaitienė_Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programos atnaujinimo principai.

7. V. Liškevičienė. Atnaujinto priešmokyklinio turinio įgyvendinimas.

8. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro komanda. Kompetencijų raiška pamokoje.     

Nuorodos

                

Susiję straipsniai

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams

Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams

Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo

Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams

Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas

Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams

Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams

Regos sutrikimą turintiems mokiniams

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. 

Pamokos kokybės kriterijai (mokymų medžiaga)