2023 m.

Tautinių mažumų kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje projektas „Atrask Lietuvą ir save Lietuvoje“, iš dalies finansuotas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. (Koordinatoriai).

Valstybinės kalbos komisijos projektas „Valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimas pagal programas „Kalbėkime lietuviškai“ ir „Aš noriu kalbėti lietuviškai“. (Koordinatoriai).

Erasmus + projektas „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“ . (Dalyviai).

Projektas „Lietuvos konstitucinės sistemos principai ir vertybės“, pagal „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, programą,  finansuojamą iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“. (Partneriai, programos koordinatoriai). 

Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. (Dalyviai).

Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ . (Dalyviai).

Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001). Mokymai naudotis 5-7 m. vaikų kalbos vertinimo metodika „Urtė ir Motiejus“ . (Dalyviai).

Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų „Kalbėkime lietuviškai“. (Koordinatoriai).

2022 m.

Erasmus + projektas „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“ .

Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų „Aš noriu kalbėti lietuviškai“.

NŠA projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (partneriai) Nr. 09.2.2.-ESFA-V-707-03-0001.

Valstybinės kalbos komisijos projektas „Valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimas pagal programas „Kalbėkime lietuviškai“ ir „Aš noriu kalbėti lietuviškai“.

2021 m.

Projektas Sveikatai žalingos elgsenos prevencijos (rūkymo (iš jų elektroninės cigaretės), alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų  vartojimo prevencija) moksleiviams  „Matyk gyvenimą kitaip“.

Bendradarbiavome su Lietuvos tautinio olimpinio komitetu dėl projekto „Svajonių komandos Visagine“ įgyvendinimo ir virtualių veiklų organizavimo (partneriai).

NŠA projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (partneriai) Nr. 09.2.2.-ESFA-V-707-03-0001.

Valstybinės kalbos komisijos projektas „Valstybinės kalbos mokymo kursų Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems kitakalbiams organizavimas pagal programas „Kalbėkime lietuviškai“ ir „Aukštuma“.

2020 m.

Projektas „Lyderių laikas” (dalyviai)

Projektas „Prisijungusi Lietuva”

Projektas „Traumų ir sužalojimų (įskaitant skendimus) prevencijos, skirtos 65+ asmenų, vaikų ir jaunimo tikslinėms grupėms, stiprinimas Visagino savivaldybėje. Partneriai pagal 2020-03-30 d. susitarimą BD-4

2019 m.

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0001 (dalyviai)

Projektas „Lyderių laikas 3″ (dalyviai)

Projektas „Sąlygų veiklos stiprinimui Visagino trečiojo amžiaus universitete sudarymas bei efektyvumo didinimas plėtojant savanorišką veiklą ir partnerystę“ (partneriai)

Projektas ,,Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ (partneriai)

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ (partneriai)

Visagino savivaldybės sveikatos stiprinimo programos priemonė „Norime augti sveiki!“

2018 m. 

Projektas „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 0.9.2.2-ESFA-V-707-02-0001) (dalyviai)

Visagino savivaldybės sveikatos stiprinimo programos priemonė „Duok draugui ranką“

2017 m.

Lietuvos plaukimo federacijos projektas „Vaikų mokymas plaukti 2017“ (partneriai)

2016 m.

Lietuvos plaukimo federacijos projektas „Vaikų mokymas plaukti 2016“ (partneriai)

Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonė „Gamtos dovanos“

2015 m.

Vietos bendruomenių savivaldos programa

Vaikų socializacijos projektai „Bendraukime kitaip“, „Būkim tolerantiški“ „Kvepiančios Kalėdos“

2014 m.

Vietos bendruomenių savivaldos programa

Visagino mokinių akademija (VMA)

Vaikų socializacijos projektas „Varom į mokyklą!-4“, „Gerų darbų taupyklė“

2013 m.

Aplinkosaugos priemonė „Mano pasaulis – švarus pasaulis“ Vietos bendruomenių savivaldos programa „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ (partneriai)

Visagino kultūros centro ir VPMMMC bendras projektas „Rytų Aukštaitijos regiono savivaldybių kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa“

2012 m.

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (partneriai)

Visagino mokinių akademija (VMA)

Vaikų socializacijos projektas „Varom į mokyklą!-3“, „Veidrodis“

2011 m.

Vaikų socializacijos projektas „Varom į mokyklą!-2“

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (I etapas)“ (partneriai)

2010 m.

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojektis „Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas bei Visagino švietimo įstaigų pedagogų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“

Vaikų socializacijos projektas „Varom į mokyklą!-1“

2009 m.

Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“ (partneriai).

Valstybinės svarbos projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ partneriai

2008 m.

Dalyvavome Švietimo plėtotės centro vykdomame projekte „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“. Vykdėme pedagogų kompiuterinio raštingumo edukologinės dalies mokymus (nuotoliniu būdu) visose apskrityse. Apmokyta 600 pradinio ugdymo ir spec. pedagogų.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Utenos švietimo centro vykdomo pilietinio ir tautinio ugdymo projekte „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“ (partneriai).

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „O toj mažoj širdelėj – visa Lietuva…“

Vaikų socializacijos programa „Tėvai ir vaikai – geriausi draugai“

Vaikų socializacijos programa „Projekto paraiškos parengimo metodika“

Sveikatos politikos formavimo programa „Gyvenu tik kartą“

Psichoaktyvių medžiagų prevencijos programa „Atviros durys“, „Mokyklų pedagoginių darbuotojų mokymas dirbti pagal Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencija“

Neformaliojo švietimo lyčių lygybės klausimais projektas „Visuomenės siekiamybė: lygybė visiems – 2“

2007 m.

Vaikų socializacijos programos „Pažink ir sužinok“, „Mes pasiruošę padėti“

Lyčių lygybės klausimu „Visuomenės siekiamybė: lygybė visiems“

Puslapis atnaujintas 2019-12-05