Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1270

 Visagino švietimo pagalbos tarnyba

yra akredituota 3 metams (2021 m. liepos 20 d.  pažyma ĮVP33)


Esminės veiklos nuostatos

Mūsų veikla:
– grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais;
– atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą;
– užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose;
– užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą;
– užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Mūsų misija

Teikti kokybiškas Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.

Mūsų vizija

Aktyvi, atvira kaitai, kompetentingų, besimokančių, kūrybiškų specialistų komanda, teikianti aukštos kokybės Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinančias edukacines ir pedagogines psichologines paslaugas.

Mūsų filosofija

Esame pasiruošę keistis ir keisti.

Ilgalaikis prioritetas

Įgyvendinti šalies ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) ir kvalifikacijos tobulinimo ugdant žmogiškuosius išteklius bei specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo politiką.

Istorija

Mums dėkoja


Žiniasklaidoje apie mus

Pedagoginių idėjų mugė „Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas“ http://www.svietimonaujienos.lt/pedagoginiu-ideju-muge-tautiskumo-ir-pilietiskumo-ugdymas/

Pedagogo vaidmuo ugdant ypatingą vaiką  http://www.manokrastas.lt/straipsnis/pedagogo-vaidmuo-ugdant-ypatinga-vaika