DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ …

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

Biudžetinių įstaigų įstatymas  
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

BENDRASIS UGDYMAS
Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo  (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308)
Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768)
Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-1405)
Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)
Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-779)
Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459  redakcija)
Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija)
Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-322 redakcija)
Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-482)
Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268)
Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679)

KVALIFIKACIJA IR ATESTACIJA
Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774)
Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216)
Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo
Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-279)

SPECIALUSIS UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA
Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487)
Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-897)
Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 883)
Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-662)
Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1880)
Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775)
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317)
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-395)
Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1795)
Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK- 842)
Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-657)
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 įsakymas Nr. V-663)
Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-950)

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI:
Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1303)
Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1548)
Dėl mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1549)
Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1304)
Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1305)
Dėl mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-2092)
Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-951)

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA
Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-181)
Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004)
Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-644)
Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-555)
Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija)
Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-190)
Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-2243)
Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268)