Korupcijos prevencija

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022-2024 metų veiksmų plano pakeitimo.

Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345)

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

ETIKOS KODEKSAS

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo pakeitimas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022m. liepos 05 d. įsakymu Nr. ĮV-E-318)

Apklausa dėl korupcinio pobūdžio apraiškų Visagino švietimo pagalbos tarnyboje

Apklausa dėl korupcinio pobūdžio apraiškų 2023 m. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje.


Korupcijos prevencijos veiksmų plano 2023 metų ataskaita

Korupcijos prevencijos 2022 2024 metų veiksmų plano ataskaita už 2022 m.

Korupcijos prevencijos programa 2019-2021 m. ir jo įgyvendinimo priemonių planas

 

Korupcijos ataskaita 2022 m.

Korupcijos ataskaita 2021 m. 

Korupcijos ataskaita 2020 m.

Korupcijos ataskaita_2019 m.


2016-2018 m. korupcijos prevencijos programa 

2016-2018 m . korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas.

Korupcijos ataskaita  2018 m.

Korupcijos ataskaita 2017 m.

Korupcijos ataskaita 2016 m.

Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją paskyrimo


Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada (2017 m.)

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2018 metais priemonių planas

Veiklos sričių nustatytiems kriterijams vertinimo klausimynas

Įstaigos veiklos srities vertinimo klausimynas


Visagino švietimo pagalbos tarnyboje už korupcijai atsparios aplinkos  kūrimą atsakinga Žana Vaitkuvienė-Zimina, el. paštas zana.vaitkuviene.zimina@visaginospt.lt , tel. 8 656 16499.

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas

  • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino švietimo pagalbos tarnyboje ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
  • Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorei Eleonorai Dutkevičienei, el. paštas eleonora.dutkeviciene@visaginospt.lt , tel. 8 615 5309;
  • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
  • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu apsauga@visaginas.lt.

Platesnė informacija ir pranešimo forma patalpinta svetainės skyrelyje „Pranešėjų apsauga“.

  • Apie jums žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalote pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu gavote duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Gautus pranešimus apie galimą korupcinę veiklą tiria Visagino savivaldybės Antikorupcijos komisija. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami, esant pagrindui – pradedamas patikrinimas. Susidūrus su korupciniu pažeidimu informuojamos teisėsaugos įstaigos.

Jei gaunamas parnešimas apie Savivaldybės administracijos ar savivaldybės įstaigų darbuotojus, gauti rezultatai perduodami Savivaldybės vadovui bei Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Išnagrinėjus gautą informaciją, apie gautus rezultatus pranešėjas informuojamas raštu. Jei apie korupcinę veiklą informuojama anonimiškai, pareiškėjui neatsakoma.

Visagino savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (patarėja) Nijolė Dutkevičienė, tel. + 370 386 36 066, el. p. nijole.dutkeviciene@visaginas.lt


Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas


Visagino švietimo pagalbos tarnybos gautos paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo taisyklės paramos tvarka


ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Svarbu, jog darbuotojai:
– nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
– nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
– išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
– nebandytų patys atlikti tyrimo;
– nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.