Įvyko tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei”

ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ KALBINIO UGDYMO (LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS) METODINIO BŪRELIO POSĖDIS
2024-04-24
SEMINARAS MOKYTOJAMS
2024-05-02

Įvyko tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei”

Šiuo metu visa švietimo sistema ruošiasi didžiuliam iššūkiui – įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui. Visagino švietimo pagalbos tarnyba, siekdama padėti švietimo bendruomenei pasiruošti įtraukiajam ugdymui, išsklaidyti visuomenės baimes,  2024 m. balandžio 24 dieną organizavo tarptautinę  konferenciją „Įtraukusis ugdymas – vertybė ir iššūkis bendruomenei.”

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos  Švietimo, mokslo  ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento Ugdymo įvairovės skyriaus specialistės Ana Pavilovič-Jančis ir  Asta Lauciuvienė, Lietuvos įtraukties švietime centro direktorė Sandra Valantijienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos pirmininkė, dr. Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos tyrėjas Ignas Vyšniauskas, Utenos švietimo centro PPT padalinio psichologė Dalia Laurinavičienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Monika Gutė, „Verdenės“ gimnazijos  logopedė Vilma Balčiūnienė ir  pradinio ugdymo  mokytoja Jūratė Šoliūnaitė Povilionienė, lopšelio – darželio „Auksinis gaidelis“ logopedė Natalja Kabajeva, Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, logopedė Dalia  Nekliudova. Ypač džiugu, kad prie konferencijos pranešėjų komandos prisijungė ir Visagino miesto partnerių – Ukrainos  Slavutyčiaus miesto atstovai. Pranešimą skaitė Slavutyčiaus įtraukiojo resursų centro direktorė Anastasija Martynenko, mintimis apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą Ukrainoje dalinosi Slavutyčiaus   švietimo skyriaus vedėja Nina Jeriomina.

Konferencijos dalyvius pasveikino Visagino savivaldybės vicemerė Aleksandra Grigienė.  Ji savo kalboje akcentavo, kad įtraukusis ugdymas  pirmiausia  turi būti suvokiamas vertybiniu požiūriu, nes kiekvienas vaikas turi savitų poreikių. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę mokymosi įvairovę ir remiasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, tardamas sveikinimo žodį, pabrėžė, kad pokytis pirmiausiai turėtų įvykti žmonių mąstyme. Pasak jo, pritaikyti patalpas, sutvarkyti materialinę bazę – nėra sudėtinga. Tačiau  laužyti stereotipus – kur kas sunkiau.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Eleonora Dutkevičienė pasidžiaugė, kad į kvietimą skaityti pranešimus konferencijoje atsiliepė garbūs svečiai, kurių patirtis ir įžvalgos ypatingai vertingi  įtraukiajam ugdymui besiruošiančiai švietimo bendruomenei.

Į konferenciją gausiai susirinko ne tik Visagino švietimo bendruomenė. Sulaukta dalyvių iš Ignalinos ir  Zarasų rajonų, iš Utenos.

Pasak LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjo Igno Gaižiūno –            „Įtraukties vizija – tai geriausios galimybės vaikams kartu augti ir mokytis, stiprinant ir skleidžiant kiekvieno galias“.  Jis pristatė situacijos analizę, pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo algoritmą, akcentavo mokyklas konsultuojančių nacionalinių centrų  bei regioninių specialiojo ugdymo centrų teikiamų paslaugų spektrą, apžvelgė kitas paramos mokyklai ir mokytojui priemones.

Nacionalinės švietimo agentūros specialistės Ana Pavilovič-Jančis ir  Asta Lauciuvienė apie  įtrauktį  kalbėjo atnaujinto ugdymo turinio kontekste.  Jos akcentavo, kad galimybė pereiti iš specialiųjų klasių, mokyklų į bendrojo ugdymo klases mokyklas realizuoja švietimo sistemos lankstumą, sudarant sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis.

Lietuvos įtraukties švietime centro direktorė Sandra Valantijienė pristatė šio centro credo – „Įsiklausyti – įtraukti – auginti.“  Pasak pranešėjos  Lietuvos įtraukties švietime centro tikslas – stiprinti  švietimo sistemos veiksmingumą, padedant švietimo bendruomenei įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą grįsti įtraukiojo ugdymo kultūra ir praktika.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos pirmininkė, dr. Auksė Petruškevičiūtė savo pranešime akcentavo sąsajas tarp daugiakultūriškumo, tarpkultūriškumo ir  įtraukiojo ugdymo.

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos tyrėjas Ignas Vyšniauskas papasakojo, kokią praktinę pagalbą teikia virtuali garsinių knygų biblioteka Elvis skaitantiems kitaip.

Utenos švietimo centro PPT padalinio psichologė Dalia Laurinavičienė savo pranešime didžiausią dėmesį skyrė disleksijos problemai. Tai mokymosi sunkumas, kurį galima palengvinti taikant tam tikrus ugdymo metodus ir mokymosi medžiagą pateikiant kitu formatu nei vaikams, kurie neturi šio sutrikimo.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Monika Gutė  bei Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Dalia Nekliudova  apžvelgė situaciją savivaldybėje, pristatė nuveiktus ir planuojamus darbus rengiantis įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui. Miesto ugdymo įstaigų  pedagogės – pradinio   ugdymo  mokytoja Jūratė Šoliūnaitė Povilionienė, bei logopedės Vilma Balčiūnienė ir   Natalja Kabajeva – savo  panešimuose papasakojo,  kaip sekasi praktiškai dirbti su didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais,   pasidalino gerąja patirtimi.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pranešėjams, partneriams Ukrainoje, Visagino savivaldybės administracijai, Visagino kultūros centro komandai ir visai miesto švietimo bendruomenei už pagalbą ir palaikymą organizuojant renginį.

Didžiulis susidomėjimas konferencija, miesto vadovų dėmesys, ugdymo įstaigų vadovų atsakingas požiūris ir  atviros diskusijos patvirtina, kad Visagino švietimo bendruomenė kryptingai  ruošiasi įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.

Konferenciją moderavo VŠPT direktoriaus pavaduotoja Ieva Gudienė.

Informaciją parengė VŠPT direktorė Eleonora Dutkevičienė.