Edukacinės patirties bankas

Kviečiame švietimo srityje dirbančius asmenis, bendrauti ir bendradarbiauti skleidžiant gerąją darbo patirtį!

Gerosios patirties darbų atrankos ir sklaidos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas švietimo srityje dirbantiems asmenims įgyti ir plėtoti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, keičiantis gerosios patirties darbais.
       
         Gerosios patirties sklaida 2024 m.

2024-05-30 | Visagino savivaldybės mokyklų gamtamokslinio ugdymo (gamtamokslinio, biologijos, chemijos, fizikos) metodinio būrelio veikla. Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos projektinis darbas Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos projektinis darbas Visagino „Žiburio” pagrindinės mokyklos projektinis darbas Visagino Draugystės progimnazijos projektinis darbas Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos projektinis darbas Visagino „Gerosios vilties” progimnazijos projektinis darbas Visagino „Verdenės“ gimnazijos projektinis darbas

2024-04-23  | Diskusijos prie apskrito stalo „Sėkmės ir iššūkiai dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas“ pranešimai:
Atnaujinto ugdymo turinio programų įgyvendinimas Visagino Draugystės progimnazijoje
Žaismingas  matematikos  pasaulis Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, 10 kabinete
Pradinių klasių mokinių tiriamoji veikla ugdymo procese. Mūsų laboratorija Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, 10 kabinete
Sėkmės ir iššūkiai dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas
STEAM priešmokyklinio ugdymo grupėje
Ugdymo turinio atnaujinimas Visagino ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje
,,Integruotas ugdymas – kūrybiškumo skatinimo galimybė“
„Mokinių skaitymo gebėjimų ir komunikavimo kompetencijos ugdymas lietuvių kalbos pamokose”
„Gamtosauginė mokykla – terpė ugdyti ir ugdytis bendrąsias kompetencijas“ Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, 10 kabinete

 Gerosios patirties sklaida 2023 m.

Konferencijos „Ugdymo turinio atnaujinimas: ieškojimai ir atradimai” (2023-05-25) pranešimai:

.Mokymasis tyrinėjant matematikos pamokose. Atnaujintų BU programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.         Priešmokyklinio ugdymo aktualijos.  

Tyrinėjimu grįsto ugdymo patirtis gamtamokslinėse pamokose pagal atnaujintas BU programas. UTA Visagine Ne revoliucija, o evoliucija.

Pasirengimas UTA Visagino savivaldybėje Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo  programos atnaujinimo principai Atnaujinto priešmokyklinio turinio įgyvendinimas.  

Kompetencijų raiška pamokoje. V. Krasauskienė „Save žalojantis elgesys“ Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.

Tarptautinė konferencija „Instrumentinės muzikos aktualijos“ Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.

Ugdome žaidžiantį, bendraujantį, kuriantį, tyrinėjantį vaiką Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.

Vaikų, turinčių autistiškų bruožų, ugdymas vaikų lopšelyje-darželyje Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.

Vaikų, turinčių autizmo sutrikimų, ugdymo ypatumai Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.

Vaikų, turinčių elgesio ir/ar emocinių sutrikimų, ypatumai Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.

         Gerosios patirties sklaida 2022 m.

Sensorinė integracija Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška pamokoje Metodinė konferencija „Muzikinio ugdymo aktualijos”. Pranešimas „Judesys vokalo pamokoje”. Pranešimas „Mokinių motyvacijos skatinimas”.

Pranešimas „Pedagogo koncertinės praktikos reikšmė formuojant mokinio individualumą”.

Skaidrės-video. Pianistų forumas „Gedimino Kalino, Vitalijaus Neugasimovo ir Tomo Juzeliūno muzika vaikams. Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos įtaka jaunojo pianisto ugdymui” I dalis  II dalis Programos autorius Eligija Balbierytė, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja metodininkė. Su edukacinės patirties banko medžiaga galima susipažinti Visagino švietimo pagalbos tarnyboje,  Draugystės g. 12, metodiniame kabinete.