Metodinės dienos „Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis“

Netradicinis bendradarbiavimas su tėvais ir tėvų švietimas
2017-05-22
2017 m. birželio mėn. veiklos planas
2017-06-01

Metodinės dienos „Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis“

Šių metų gegužės 9-10 dienomis Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko metodinė diena „Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis“. Renginio tikslas – pasidalinti inovatyvių, patyriminių, edukacinių idėjų, skatinančių vaikų rašymo ir skaitymo gebėjimus, taikymo ugdymo procese patirtimi. Pasidalinti darbo patirtimi buvo kviečiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogai.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė skaitė pranešimą „Skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimas. Kaip sekasi?“, kuriuo apžvelgė veiksmų, skirtų mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui, plano vykdymą bei subtiliai priminė problemines sritis. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė pristatė nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus ir atkreipė dėmesį, kad Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaitymo ir rašymo rezultatai yra žemesni negu matematikos, gamtos ir socialinių mokslų rezultatai ir todėl didesnį dėmesį reikėtų skirti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė tardama sveikinimo žodį palinkėjo pedagogams aktyviai dalyvauti metodinėse dienose: klausyti, klausti bei diskutuoti. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Petrova pristatė jų įstaigoje vykdytos tėvų apklausos dėl valstybinės kalbos vartojimo šeimoje rezultatus. Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistai pristatė edukacinės patirties banką, biblioterapijos metodą, Visagino viešosios bibliotekos bibliografė supažindino su naujomis mokomosiomis priemonėmis ir LIBIS sistema, o vaikų lopšelių-darželių „Auksinis gaidelis“, „Gintarėlis“, „Ąžuoliukas“, „Verdenės“ gimnazijos ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pedagogai pasidalino darbo patirtimi ugdant mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus su kitų įstaigų pedagogais.

Buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios su mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymu susijusios problemos, pateikiami galimi jų sprendimo būdai: įvairių mokomųjų priemonių ir informacinių komunikacinių technologijų naudojimas, savarankiškas skaitymas, skaitymo užduotys, perskaitytų tekstų aptarimas, kūrybiškumo ugdymas, darbas su žodynu, grįžtamasis ryšys ir glaudus bendradarbiavimas su mokinių tėvais, skaitymo ir raštingumo gebėjimų ugdymas ne tik per lietuvių kalbos pamokas, bet ir per kitų dalykų pamokas, projektinės veiklos.

Džiugu, kad dalyviai nebuvo vien tik pasyvūs klausytojai. Iškeltas opus klausimas – kaip mokyti ir išmokyti vaikus skaityti ir taisyklingai rašyti, kai visi jie turi skirtingus gebėjimus, interesus, prigimtines jėgas? Dalyvių nuomone, išskirtinis vaidmuo mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo procese priklauso tėvams. Buvo akcentuota, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai kalbos ugdytojai yra tėvai ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai. Pritarta, kad bendrojo ugdymo mokykloje reikia siekti integralumo per visus ugdomuosius dalykus, gerinant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą. Buvo išsakytos mintys, kad tokios metodinės dienos reikalingos ir jas reikėtų organizuoti ir kitais mokslo metais.

Metodinių dienų dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, kuriose ne tik aptarė vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo problemas, bet ir pasisėmė kūrybinių idėjų, lengvai pritaikomų kasdieniniame darbe. Svarbiausias pedagogo ateities uždavinys – kiekvieną vaiką sudominti, ugdyti kiekvieno smalsumą ir norą skaityti. Visagino švietimo pagalbos tarnyba dėkoja visiems pedagogams, atsiliepusiems į kvietimą dalyvauti metodinėse dienose!