Įvyko Visagino savivaldybės mokyklų mokytojų apskrito stalo diskusija

Balandžio 23 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Visagino savivaldybės mokyklų apskrito stalo diskusija ,,Sėkmės ir iššūkiai dirbant pagal atnaujintas ugdymo turinio programas“.

Diskusijoje mokytojai dalinosi gerąja darbo patirtimi, iššūkiais, įžvalgomis, sėkmėmis ir nesėkmėmis dirbant pagal ugdymo turinio atnaujintas programas, reikalinga mokytojams pagalba, kuri vienija ugdymo srities pedagogus kvalifikacijai ir profesinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja darbo patirtimi, metodine ir dalykine informacija orientuota į kūrybiškumą ir atsakingumą.

Pranešimus skaitė Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) mokytoja A. Reginevič, tema „STEAM veiklos įvairovė vaikų darželyje „Auksinis gaidelis“; Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės V. Trubickaja, R. Juršytė, tema „Žaismingas matematikos pasaulis“;  Visagino Draugystės progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės  V. Vinogradova ir S. Grečko, tema ,,Pradinių klasių mokinių tiriamoji veikla ugdymo procese. Mūsų laboratorija“;  mokytoja R. Malinauskienė, tema „Atnaujintų programų įgyvendinimas Visagino Draugystės progimnazijoje“; Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Z. Miškinytė-Mazūrienė, pradinio ugdymo mokytoja D. Česnulevičienė, tema „Darbo pagal atnaujintas ugdymo turinio programas Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje patirtis. Mokymas(is) pagal Scoolsy platformą“, Visagino „Verdenės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja V. Radzevičienė, tema  „Atnaujintų programų įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės Visagino „Verdenės“ gimnazijoje“; Visagino „Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja J. Mackevičienė, tema „Ugdymo turinio ir didaktikos naujovės mokantis matematikos temas pagrindiniame ugdyme“; Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja D. Savičienė, tema „Skirtingų kompetencijų integravimas į visuomeninį ugdymą ir gamtos mokslus pradinėje mokykloje“; Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokytoja O. Artamavičienė, tema ,,Naujovės, sėkmės ir iššūkiai mokant lietuvių kalbos 9 ir 11 klasėse pagal atnaujintas programas”;  Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos mokytoja N. Kosiak, tema „Kaip užtikrinti veiksmingą atnaujinto matematikos ir informatikos ugdymo turinio diegimą progimnazijoje?”; Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“  priešmokyklinio ugdymo mokytoja A. Vasiljeva, tema „Vaikų vertinimas, vykdant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“; L. Pazniak, tema „STEAM priešmokyklinio ugdymo grupėje”.

Diskusijoje mokytojai siekdami skleisti pedagoginių darbuotojų ir bendruomenių veiklos naujoves, gerąją patirtį, pasidžiaugė, kad Visagino savivaldybėje sėkmingai įgyvendina atnaujinto ugdymo turinio programos.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė