VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ NIUTONO KAMBARIO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

PROJEKTINE PATIRTIMI DALIJOSI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO METODINIS BŪRELS
2024-05-30
Visagino pedagogų 2023-2024 m.m. metodinių darbų paroda
2024-06-20

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ NIUTONO KAMBARIO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba

Pareigybės pavadinimas: Niutono kambario mokytojas

Pareigybės lygis:  A2

Pareigybes paskirtis: ugdyti mokinius pagal Newton Room koncepcijos modulius

Darbo krūvis: 2 darbuotojai po  0,5 etato.

Pareiginės algos koeficiento intervalas: 1,0979– 1,4358.

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių): 980,10 – 1281,74 už 0,5 etato. Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2024-08-12  (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti pedagogo kvalifikaciją (STEAM sritis būtų privalumas);
  • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Mokytojo veiklą;
  • gerai mokėti lietuvių kalbą. Jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
  • ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti rusų ir anglų kalbas;
  • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
  • gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe;
  • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, planuoti veiklą;
  • gebėti organizuoti ugdymo(si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(si) metodus užsiėmimuose;
  • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius

Funkcijos:

  1. planuoja ir įgyvendina bendrojo ugdymo mokyklų mokinių STEAM veiklą pagal  Niutono kambarių koncepcijos modulius;
  2. organizuoja ir vertina mokymą ir mokymąsi Niutono kambaryje;
  3. reguliariai bendrauja ir bendradarbiauja su pagrindiniais koordinatoriais First Scandinavia, kad užtikrintų Niutono koncepcijos sėkmę;
  4. bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais, konsultuoja juos Niutono kambariuose vykdomų veiklų klausimais;
  5. prižiūri ir tvarko kasdienes kambario veiklas, įskaitant vietinės svetainės administravimą.
  6. nustato laboratorinės įrangos, priemonių ir medžiagų poreikį ir teikia siūlymus jų atnaujinimui;
  7. analizuoja Niutono koncepcijos poveikį, inicijuoja lankytojų apklausas;
  8. dalyvauja Niutono komandos organizuojamuose kursuose ir sesijose ir kitais būdais kelia savo kvalifikaciją;
  9. veikia kaip Niutono kambarių ambasadorius;
  10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus: programas, žurnalus, veiklos planus, ataskaitas, veiklos įsivertinimo ir kitus dokumentus;
  11. užtikrina užsiėmimų dalyvių saugumą, emociškai saugią ugdymosi aplinką;
  12. instruktuoja užsiėmimų dalyvius darbo saugos klausimais laboratorijoje;
  13. vykdo kitus, su darbo funkcijomis susijusius Tarnybos vadovo pavedimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

 • Prašymą dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pažymą apie pedagoginio darbo stažą;
 • Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje);
 • Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje);
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt

Dokumentai priimami: iki 2024-07-02 (imtinai)

Pretendentų atrankos data: iki 2024-07-05

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

 

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099