VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.

Pareigybės lygis – A (A2). 

Pareigybes paskirtis: tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams ir kitiems savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems specialistams, vertinti teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir projektus.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu. Pastoviosios dalies koeficientas  (pareiginės algos baziniais dydžiais)  5,95. Darbo užmokestis priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir  turimos kvalifikacijos. 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2021-02-05 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas  išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacija;  
 • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius pedagoginės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemas;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas.
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
 • būti įgijusiam bazinio kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją / ECDL pradmenis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti  ir teikti konsultacijas.

Privalumai:

patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, stokojančiais bendravimo ir

bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi;

patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Veiklos sritys:

1. Įvertinimas: socialinis pedagoginis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.

2. Konsultavimas. 

3. Tyrimai: socialinės pedagoginės pagalbos poreikio tyrimas ir jos kokybės įvertinimas.

4. Organizavimas ir koordinavimas: pedagoginės pagalbos teikimo vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams ir kitiems savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems specialistams organizavimas ir koordinavimas, socialinių programų ir projektų rengimas ir koordinavimas, prevencinės veiklos koordinavimas.

5. Savivaldybės bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, socialinių pedagoginių problemų prevencijos, intervencijos ir postvencijos klausimais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Pažymą apie darbo stažą. 
 8. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 10. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

Dokumentai priimami: 2021-01-20–2021-02-02 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60 099.