Visagino švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką metodininkų pareigoms užimti

„Stiprus ir sveikas nori augti kiekvienas vaikas“
2021-11-09
KVIEČIAME DALYVAUTI INOVATYVIAUSIŲ MOKYTOJŲ IR VADOVŲ RINKIMUOSE
2021-11-10

Visagino švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką metodininkų pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas: metodininkas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybes paskirtis Tarnybos nuostatuose (https://www.visaginospt.lt/administracine-informacija/nuostatai/)  ir šiame pareigybės aprašyme (https://www.visaginospt.lt/wp-content/uploads/2020/04/Metodininko-pareigyb%C4%97s-apra%C5%A1ymas.pdf) numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti.

Darbo krūvis:  30–60 val. per savaitę (0,75–1,5 etato).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu. Pastoviosios dalies koeficientas  (pareiginės algos baziniais dydžiais) 6,2–7,1. Darbo užmokestis priklausys nuo profesinio  darbo stažo ir  turimos kvalifikacijos.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2021-11-29 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:  

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas  išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija;
 • žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos koordinavimą;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas.
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
 • būti įgijusiam bazinio kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją / ECDL pradmenis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti  ir teikti konsultacijas.

Veiklos sritys:

 1. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos organizavimas.
 2. metodinės veiklos savivaldybėje koordinavimas.
 3. dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas.
 4. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Pažymą apie darbo stažą.
 8. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 10. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

Dokumentai priimami: nuo 2021-11-09 iki  2021-11-16 (imtinai).

Pretendentų atrankos data:  2021-11-18.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099.