Ugdymo turinio atnaujinimas: ieškojimai ir atradimai

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10-12 metų. Ne išimtis ir Lietuva. Jau 2023 m. rugsėjį atnaujintos programos bus pradėtos įgyvendinti visose bendrojo lavinio ir profesinio  mokymo įstaigose.

Viena pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese. Todėl Visagino švietimo pagalbos tarnyba ir savivaldybės UTA komanda gegužės 25 d. organizavo konferenciją miesto švietimo bendruomenei, kurioje buvo dalinamasi patirtimis, įžvalgomis ir lūkesčiais.

Tardama sveikinimo žodį Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė pastebėjo, kad ugdymo turinio atnaujinimo laukiama su tam tikru nerimu, bet tuo pačiu pasidžiaugė nuveiktais darbais, mokytojų pasiryžimu kurti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti aukštesnių rezultatų, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Eleonora Dutkevičienė pasidžiaugė, kad miesto švietimo bendruomenė gausiai susirinko į renginį. Tai  liudija, kad tema aktuali, nes pokyčiai ugdymo srityje intensyvėja, o kylančių klausimų vis daugėja.

Pasirengimo  kelią rengiantis  ugdymo turinio atnaujinimui (UTA) Visagino savivaldybėje apžvelgė UTA komandos vadovė, Visagino švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausioji  specialistė Irena Rokickaitė. Ji pasidžiaugė aktyviu švietimo bendruomenės dalyvavimu, bendradarbiavimu. Pranešėja akcentavo, jog rengiantis atnaujintų bendrųjų programų rengimui ypač svarbi glaudi tinklaveika ir aktyvi metodinių būrelių veikla.

Priešmokyklinio ugdymo aktualijas bei patirtis jau pradėjus dirbti pagal atnaujintas programas  pristatė Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” direktoriaus pavaduotoja  ugdymui  Danutės Remeikienė bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Violeta  Liškevičienė. „Verdenės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Jelizoveta Mackevičienė savo pranešime „Mokymas(is) tyrinėjant matematikos pamokose“ kėlė klausimus,  kada patirtinis mokymasis yra veiksmingas, kaip įsitvirtina mokytojo ir mokinio kartu konstruojamas mokymas. Tuo tarpu šios gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos ekspertė Danguolė  Savičienė savo  pranešime   „Tyrinėjimu grįsto ugdymo patirtis gamtamokslinėse pamokose pagal atnaujintas BU programas“ akcentavo, jog pokyčiai būtini, nes juos diktuoja globalizacijos iššūkiai, visuomenės poreikiai, pedagogikos mokslo naujovės. „Gerosios vilties“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos  metodininkė Rasa Andriulaitienė pranešime    ,,Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo principai“ apžvelgė dalyko pokyčių kryptis, akcentavo subalansuoto dalykinio turinio ir kompetencijų ugdymo svarbą, orientavimąsi  į laukiamus rezultatus.

Konferencijoje patirtimi pasidalino Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, NŠA organizuoto Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo pilotinės mokyklos komanda  – geografijos  mokytoja metodininkė Ramunė Selickaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Violeta Gedminaitė ir fizikos  vyresnioji  mokytoja Žana Karpovič. Mokytojos pasidalino, kokie iššūkiai laukė pilotinio projekto dalyvių, pristatė integruotos lietuvių kalbos, istorijos ir pilietiškumo pagrindų  pamokos planą, pademonstravo fizikos pamokos fragmentą bei pasidalijo ekspertų vertinimais.

Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Dalia Nekliudova apžvelgė rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurios parengtos siekiant stiprinti paramą mokytojui, pateikiant bendrojo ugdymo pedagogams informaciją apie atnaujinamo ugdymo turinio pritaikymą įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Konferencijos dalyviai, išklausę pranešimų, pasidalino įžvalgomis apie pasirengimo atnaujinto ugdymo turinio  diegimui stiprybes ir silpnybes, galimybes ir grėsmes. Apibendrindama UTA komandos vadovė Irena Rokickaitė palinkėjo visiems maksimaliai išnaudoti stiprybes, o grėsmes paversti galimybėmis.

Konferencijos „Ugdymo turinio atnaujinimas: ieškojimai ir atradimai” (2023-05-25) pranešimai, žiūrėti čia