VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Įvyko geografijos olimpiada
2022-03-18
Apskritojo stalo diskusija „Valstybinė lietuvių kalba: patirtys ir galimos inovacijos“
2022-03-22

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.
Pareigybės pavadinimas: vyriausiasis buhalteris.
Darbo krūvis: 30 val. per savaitę (0,75 etato) (5 dienos per savaitę).
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje
tvarkos aprašu. Pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) 7,6–8,6. Darbo
užmokestis priklausys nuo darbo stažo.
Darbo sutarties rūšis: terminuota nuo 2022-04-11 (vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu),
bandomasis laikotarpis – 3 mėn.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą finansų ar
ekonomikos srityje;
mokėti dirbti buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus
teisės aktus, reglamentuojančius vyriausiojo buhalterio vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis
Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais
kitais vidaus tvarkos dokumentais ir šiuo pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti
buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės
atskaitomybės standartus (VSAFAS);
žinoti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymus, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;
mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo
kategorijas;
būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;
gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti dirbti komandoje.
Pretenduojantis užimti šias pareigas pateikia pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
duomenų apie fizinį asmenį.
Veiklos sritys:
organizuoja Tarnybos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir nustatyta tvarka bei
terminais teikia tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas, pasirašo subjekto finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio
informacija ir subjekto į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą
(toliau – VSAKIS) pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir
teisinga;
pasirašo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, kai jie sudaromi, kartu užtikrindamas, kad
VSAKIS parengtų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių informacija yra patikima ir teisinga;
teikia subjekto vadovui ar jo pavedimu kitam vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui
pasiūlymus dėl apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į
konkrečias sąlygas, apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
atsako už savalaikį skirtų pavedimų vykdymą;
užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės ir savivaldybės lėšų
panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
vykdo Tarnybos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą ir
kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus;
kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą;
pagal kompetenciją renka, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir ataskaitas,
pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Tarnybos direktoriui, auditoriams,
asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;
teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos
parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
vykdo išankstinę finansų kontrolę;
vadovaudamasis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir VSAFAS reikalavimais, rengia
Tarnybos tarpines ir metinę finansines atskaitomybes;
užtikrina visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų
įtraukimą į apskaitą, darbo užmokesčio mokėjimą, kad būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami
mokesčiai į biudžetą, draudimo įmokos į socialinius fondus;
laiku teikia informaciją Tarnybos interneto svetainei: biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius,
finansų ataskaitų rinkinius, informaciją apie vidutinį darbo užmokestį, kitą svarbią informaciją;
atsako ir vykdo einamąją finansų kontrolę;
laiku informuoja Tarnybos direktorių apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą
ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia Tarnybos dokumentų projektus.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas
valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
5. Kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Gyvenimo aprašymą.
7. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu
Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir
savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų
bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir
viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
8. Pažymą apie darbo stažą.
9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
10. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus, jo manymu, svarbius
dokumentus.
Dokumentų pateikimas:
Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12,
Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.
Dokumentai priimami: 2022-03-21–2022-04-01 (imtinai).
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos
reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.
Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60 099.