VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ ŪKVEDŽIO PAREIGOMS EITI

SVEIKINIMAS
2022-12-24
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA KVIEČIA MOKYTIS ANGLŲ KALBOS PRADEDANTIESIEMS VARTOTOJAMS
2023-01-02

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ ŪKVEDŽIO PAREIGOMS EITI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas ir dydis: ūkvedys, 0,5 etato.

Pareigybės lygis: pareigybė priskiriama C lygiui.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2023-01-20 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu. Pastoviosios dalies koeficientas  (pareiginės algos baziniais dydžiais) 4,9–5,7. Darbo užmokestis priklausys nuo profesinio  darbo patirties  stažo.

Reikalavimai:

 1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip specialusis vidurinis išsilavinimas.
 2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministerijų teisės aktus, susijusius su ūkine veikla, viešųjų pirkimų teisės aktus, savivaldybės tarybos sprendimus.
 3. Gerai žinoti viešųjų pirkimų organizavimo principus, paslaugų ir prekių rinkoje kainas, ūkinių ir finansinių sutarčių sudarymo tvarką ir vykdymą.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, turėti ne žemesnę kaip III valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „MS Word“, „MS Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“.
 6. Išmanyti įstaigos ūkinį organizavimą, raštvedybos taisykles, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti ūkinę veiklą.
 7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinio darbo patirtį.

Funkcijos:

 1. Dalyvauti darbo grupėse rengiant strateginį veiklos planą.
 2. Vykdyti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, fiziniais asmenimis dėl paslaugų, inventoriaus, įrengimų, sanitarinių-higieninių, kanceliarinių ir kitų ūkio priemonių įsigijimo, dėl remonto darbų ir tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus.
 3. Išmanyti tarnybos valdymo struktūrą ir veiklos sritis.
 4. Kaupti ir sisteminti dokumentus, susijusius su tarnybos ūkine veikla, tvarkyti juos pagal raštvedybos reikalavimus.
 5. Planuoti ūkio lėšų poreikį, sudaryti sąmatų projektus ūkio reikmėms.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV): nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), turimus įgūdžius šiai pareigybei užimti.
 5. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 6. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 7. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 8. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 9. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas: pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

Dokumentai priimami: iki  2023-01-16 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099.