VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE
2021-08-03
DĖL KONKURSO KOMISIJOS
2021-08-20

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

Pareigybės lygis – A1. 

Pareigybes paskirtis įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko), ugdomo mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – mokykla), asmenybes ir ugdymosi problemas, bendradarbiaujant su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais) ir mokytojais, juos konsultuojant.

Darbo krūvis: 14,4 val. per savaitę (0,4 etato) (5 dienos per savaitę).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu. Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 8,92–9,11 (1 etatas). Darbo užmokestis priklausys nuo darbo stažo.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2021-09-01 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 •   žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti intelektinio gebėjimo vertinimo WISC – III metodiką atliekant asmens psichologini įvertinimą;
 •  mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;
 • būti įgijusiam kompiuterinio raštingumo pradmenis arba turėti ECDL pažymėjimą;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

Veiklos sritys:

1. Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.

2. Konsultavimas:

      2.1. mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

2.2. mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių Mokykloje, psichologinis konsultavimas;

2.3. psichologinių problemų prevencija, intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).

3. Savivaldybės bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 5. Kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 8. Pažymą apie pedagoginio darbo stažą.
 9. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 10. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus, jo manymu, svarbius dokumentus.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

Dokumentai priimami: iki 2021-08-20 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099.