VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiama atranka į Visagino švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialisto pareigas – 0,7 etato.

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.
Pareigybės lygis: A2.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (sutartis iki 2023 m. gruodžio 31 d.).
Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,4-7,98 baziniais dydžiais
(nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema).
Darbo laiko norma: 0,7 etato – 25,2 val. per savaitę.
Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio
konsultavimo paslaugas mokiniams Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje ir Draugystės progimnazijoje.
Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:
· bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
· pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 • 3 metų darbo patirtis, susijusi su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu
  arba studijų metu išklausytas ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulis (-iai),
  susijęs (-ę) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu. Turintiems trumpesnę kaip 3 metų
  darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba
  studijų metu nesant išklausyto ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių),
  susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu – įsipareigojimas ne vėliau kaip
  per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyti kvalifikacijos
  tobulinimo programą, įgyvendinamą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
  ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. V-617 patvirtintą Karjeros specialistų
  išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priede.
  · būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  · gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir
  šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis
  priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
  · gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio
  orientavimo paslaugas;
  · geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti
  problemas;
 • valstybinės kalbos mokėjimas (trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija);
 • rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
· prašymas dalyvauti atrankoje;
· išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
· asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
· gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;
· darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos (jeigu turi);
· laisvos formos įsipareigojimas (jeigu reikia);

 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.
 • Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.

496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje;

 • Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu info@vspt.lt arba pristatyti į Visagino  švietimo pagalbos tarnybą (Draugystės g. 12, Visaginas).
Informacija teikiama telefonu: 8 386 60099
Atrankos paskelbimo data: 2022 m. rugsėjo 21 d.
Prašymai ir dokumentai pateikiami iki 2022 m. spalio 5 d.

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.
Atrankos data: spalio 11 d.
Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus
atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus
laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.