Vaiko brandumas mokyklai: Švietimo įstatymas ir tėvelių norai

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 8 straipsnio dalies pakeitimams (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/VYkZpHhDuh), tėveliams iškyla klausimų, kada gi galima leisti vaiką į priešmokyklinę grupę.

Teikiame LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) 8, 9 straipsnių nuostatų paaiškinimą.

1. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d.) sukanka 6 metai  privalo būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šie vaikai likti antrais metais šioje programoje negali ir 7 metų turi pradėti mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą.

2. Vaikai, kuriems sukanka 5 metai iki balandžio 30 d.be jokių patikrinimų gali pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šie vaikai, jei jiems nesisektų, atsirastų keblumų ir būtų mokytojo rekomendacija likti, turi teisę tęsti mokymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą antrus metus (švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus; vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikiai, pažanga, įvertinami vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2021 m. gruodžio 27  d. Nr. V-2306 „Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priimtu „Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e0373f4-db79-451d-af84-fdaa569fd1f4).

3. Vaikai, kuriems sukanka 5 metai vėliau nei balandžio 30 d. taip pat gali būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai). Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka Tarnybos psichologai (toliau – Psichologas), taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje metodikas (https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/QbgzhWuwtF?jfwid=-18ab7p5z4e)

Šie vaikai, jei jiems nesisektų, atsirastų keblumų ir būtų mokytojo rekomendacija likti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (vadovaujantis „Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu“ (toliau – Įvertinimo tvarkos aprašas), nes priešmokyklinis ugdymas dvejus metus galės trukti tik tais atvejais, kai bus įvertinti vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikiai, pažanga pagal šį Įvertinimo tvarkos aprašą), turi teisę tęsti mokymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą antrus metus. Pagal aprašą: “Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) (toliau – Mokytojas) išvada dėl tolimesnio Vaiko ugdymo galimybių, pateikta rekomendacijoje”. Priešmokyklinio ugdymo mokytojui rekomendavus, o mokinio tėvams sutikus su rekomendacija tęsti mokymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą antrus metus, kreiptis į Tarnybą dėl vaiko vertinimo nereikia.

Iškilus klausimams, neaiškumams, kviečiame kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybą (Draugystės g. 12, Visaginas, tel. (8 386) 60 099, el. paštas info@vspt.lt). Daug naudingos informacijos galima rasti Tarnybos tinklalapyje  https://www.visaginospt.lt/ https://www.visaginospt.lt/ppt-specialistai-pataria/ .

 

VŠPT specialioji pedagogė logopedė Dalia Nekliudova

VŠPT socialinė pedagogė Birutė Stefanskienė