Pedagogai turėtų dažniau bendradarbiauti su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis

Kokia kvalifikacija ir kokiomis kompetencijomis privalėtų disponuoti įstaigų vadovai?
2021-05-12
VIRTUALIOSIOS MOKYMOSI APLINKOS / ĮRANKIAI
2021-05-12

Pedagogai turėtų dažniau bendradarbiauti su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis

Įvairiose Lietuvos savivaldybėse veikia 54 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT). Daugiausia dėl metodinės, informacinės pagalbos į jas kreipiasi tėvai, nors mokytojai ir mokyklų administracijų atstovai dažnai sako, kad jiems trūksta žinių, kaip dirbti su specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) turinčiais ugdytiniais, bet jie nėra aktyviausiai besikreipiantys konsultacijų. Vis dėlto Klaipėdos PPT direktorė Ulijana Petraitienė sako, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai į psichologus kreipiasi vis dažniau: „Anksčiau vyravo nuomonė, kad jei kreipiesi pagalbos, – nemoki dirbti. Džiaugiamės, kad taip mąstančiųjų mažėja.“

PPT teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, tėvams, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, kaupia ir analizuoja informaciją apie SUP turinčius mokinius, bendradarbiauja su savivaldybėmis, Nacionaline švietimo agentūra (NŠA), jos Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriumi, kuris teikia metodinę pagalbą. Didžiausią šių įstaigų darbuotojų dalį sudaro psichologai, mažesnę – logopedai, specialieji ir socialiniai pedagogai, mažiausiai yra tiflopedagogų ir surdopedagogų, dirbančių su regėjimo ir klausos negalią turinčiais vaikais, bendradarbiaujama su gydytojais neurologais. PPT dirbantys specialistai yra aukštos kvalifikacijos, įgiję didelės patirties – dauguma jų yra metodininkai.

Viena iš pagrindinių šių tarnybų veiklų – įvertinimai. Nepriklausomai nuo PPT dydžio, kuris gali skirtis nuo trijų iki penkiasdešimties etatų, visose atliekamas vaiko SUP įvertinimas. Taip pat vertinamas ir vaiko brandumas mokyklai, SUP turintiems mokiniams pritaikomi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai ir brandos egzaminai. Kai kurios PPT, turinčios tam resursų ir galimybių, atlieka ir profesinio orientavimo, vaiko gabumų įvertinimus. Statistiniais duomenimis, Lietuvos ugdymo įstaigose SUP turinčių mokinių yra maždaug 16–17 proc., iš jų 92 proc. PPT įstaigose sulaukia pagalbos, daugiausia konsultacijų suteikia psichologai. Paprašius išskirti prioritetines veiklas, įvairiose PPT dirbančių specialistų nuomone, jos visos – vertinimas, pagalbos teikimas, metodinė, švietėjiška, informacinė, konsultacinė veikla – paskirstomos po lygiai.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/pedagogai-turetu-dazniau-bendradarbiauti-su-pedagoginemis-psichologinemis-tarnybomis/?fbclid=IwAR22ss-sNxznm1B0KJ_j-zd5IUhLVdRiUZ9M0Ki-js9tKxQ-46yoQ17HyNw