ĮVYKO VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDIS

Lapkričio 9 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio (etikos, tikybos) ir visuomeninio (ekonomikos, geografijos, istorijos, pilietiškumo, socialinio ugdymo) ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių būrelių posėdis.

Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Laima Šamatavienė būrelių nariams išaiškino metodinės veiklos organizavimą reglamentuojančius dokumentus, metodinio būrelio narių funkcijas, padėkojo už dalyvavimą miesto metodinėje veikloje, kuri vienija ugdymo srities pedagogus kvalifikacijai ir profesinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja darbo patirtimi, metodine ir dalykine informacija orientuota į kūrybiškumą ir atsakingumą.

Posėdyje aptrata metodinių būrelių veiklos planų ir ataskaitų rengimo nuostatos ir terminai, pasiūlymai ir poreikis dėl konferencijų, apskrito stalo, metodinių dienų, savaičių organizavimo, siekiant kokybiškai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Laima Šamatavienė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė