Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Pedagoginio psichologinio įvertinimo tvarka:

1. Išankstinė registracija telefonu 8 386 60 099 arba atvykus į Tarnybą (suderinamas ir paskiriamas  vertinimo laikas).

2. Vertinimui būtina pristatyti šiuos dokumentus:

 • Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo“ ( 5 priedas) kopija;
 • Tėvų sutikimas (6 priedas);
 • Anketa „Duomenys apie mokinį (-ę), rekomenduojamą įvertinimui PPT“;
 • Mokinio (vaiko) charakteristika;
 • Jei vertinimas atliekamas pakartotinai „Ugdymosi pasiekimų aprašo“ (3 priedas) kopija;
 • Mokinio kontrolinių ir klasės darbų sąsiuviniai, ikimokyklinukų – piešiniai ir kiti darbai.

3. Vertinimas vyksta Tarnyboje (esant žymiai ribotam mokinio mobilumui – jo namuose).
4. Atliktas vertinimas aptariamas su tėvais (globėjais), pedagogais.
5. Vertinimui mokiniai (vaikai) turi atvykti lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų.

Atlikus įvertinimą pateikiamos rekomendacijos dėl švietimo pagalbos teikimo.

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo klausimais konsultuoja specialioji pedagogė, logopedė Dalia Nekliudova tel. 8 386 60 099 arba el. paštu dalia.nekliudova@visaginospt.lt


Vaiko brandumo įvertinimas

Tėvai (globėjai) gali kreiptis į Tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo vertinimo, bet ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėn. (to reikalauja vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testas).

Išankstinė registracija telefonu 8 386 60 099 arba atvykus į Tarnybą (suderinamas ir paskiriamas  vertinimo laikas).

Tarnyba gavusi tėvų (globėjų) prašymą atlieka vertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Vaiko vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistui nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti anksčiau ugdytis, galutinį sprendimą priims tėvai (globėjai).

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą pateikia į PPT šiuos dokumentus:

 •  prašymą (užpildomas Tarnyboje);
 • vaiko asmens dokumentą arba gimimo liudijimą;
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją ir užpildytą  „Galių ir sunkumų klausimyną“.

Atlikus įvertinimą pateikiama rekomendacija dėl vaiko ugdymo.

Vaiko brandumo įvertinimo klausimais konsultuoja psichologė Jelena Malyševa tel. 8 386 60 099 arba el. paštu milk60@mail.ru


Didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų psichoedukacinis įvertinimas

Ilgą laiką Lietuvoje labiau buvo rūpinamasi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, o turintys išskirtinių gebėjimų vaikai negaudavo beveik jokio dėmesio. Atpažinti ir įvertinti vaiko gabumus gali būti itin sudėtinga. Daugelis šiuolaikinių gabumų teorijų pabrėžia, kad gabumai nėra statiški, įvairioje veikloje jie reiškiasi skirtingai. Be to, kai kurie žmonės pasižymi išskirtiniais gebėjimais daugelyje sričių, kitų gabumai aiškiai pastebimi tik vienoje srityje. Vienų vaikų gabumai išryškėja jau vaikystėje, kitų – nepastebimi iki suaugant.

Gabūs vaikai – tai ne tik sėkmingai besimokantys vaikai, kuriuos nesunkiai savo klasėje pastebi kiekvienas mokytojas, bet ir kai kurie mokymosi sunkumų ar kitų sutrikimų turintys vaikai. Ir tikrai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro duomenimis, 30-40% didelį potencialą turinčių vaikų mokosi pagrindiniu ar patenkinamu lygiu. Tai yra vaikai, kurie dėl skirtingų priežasčių nerealizuoja savo gebėjimų. Lietuvoje šis skaičius siekia beveik 8 000 vaikų.

Norėdami atpažinti gabius vaikus, turime atsakyti į klausimą, kas yra gabumai ir kokius vaikus laikome gabiais. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras didelį mokymosi potencialą turinčius vaikus apibrėžia taip:

 • talentingi mokslui mokiniai, turintys išskirtinių akademinių pasiekimų;
 • gabūs mokiniai, kurių intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas (gabūs ir talentingi);
 • gebėjimų nerealizuojantys gabūs mokiniai;
 • mokiniai, kurie, mokytojų nuomone, pasižymi didelį mokymosi potencialą rodančiomis savybėmis.

Iki šiol mokyklų ir pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai neturėjo tinkamų instrumentų greitai ir objektyviai įvertinti ir laiku atpažinti didelį potencialą turinčius vaikus. O toks įvertinimas ir atpažinimas yra reikalingas tam, kad pedagogai galėtų parinkti tinkamus tokių vaikų ugdymo metodus ir būdus, arba tam, kad gebėjimų nerealizuojantiems mokiniams būtų suteiktą kvalifikuotą švietimo pagalbą.

Nuo 2019 m. kovo mėnesio Visagino švietimo pagalbos tarnyba turi galimybę atlikti psichoedukacinį įvertinimą, kurio tikslas atpažinti ir įvertinti mokinių (2-8 klasės), turinčius didelį mokymosi potencialą, gebėjimus. Toks įvertinimas gali būti vykdomas tiek individualiai, kai kreipiasi tėvai (globėjai) ar mokytojai dėl konkretaus vaiko, tiek grupiniai, kai įvertinami visi klasėje besimokantys vaikai, kad būtų atrinkti mokiniai, turintys tikėtinai didelį mokymosi potencialą.

Atlikus įvertinimą nustatomas mokinio turimas mokymosi potencialas.

Vaiko įvertinimo klausimais konsultuoja psichologės Asta Sokolovienė ir Jelena Malyševa tel. 8 386 60 099 arba el. paštu asta.sokoloviene@visaginospt.lt ir milk60@mail.ru


Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@visaginospt.lt arba https://www.visaginospt.lt/klausimai-pageidavimai-skundai/


Puslapis atnaujintas 2019-05-20