Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Švietimo įstatymo nr. i-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213, Vilnius

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas (įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)

Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo

Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr ISAK – 556 ,,Dėl  nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 26  d. įsakymas Nr.  V-466    Dėl  švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo         


Laukiame jūsų pastabų, komentarų, pasiūlymų, įvertinimų info@visaginospt.lt arba https://www.visaginospt.lt/klausimai-pageidavimai-skundai/


Puslapis atnaujintas 2019-05-15